Informácia pre odberateľov služieb
a návštevníkov webových stránok,
o spracúvaní ich osobných údajov

podávaná v rámci plnenia povinností podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“),

 1. Poskytovateľ logistických služieb a prevádzkovateľ webových stránok www.csadinvest.sk obchodná spoločnosť ČSAD Invest Logistics, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, IČO: 35 770 082, zapísaný v obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I v odd.: Sro, vo vl.č.: 19406/B v právnom postavení prevádzkovateľa podľa Nariadenia a Zákona (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), informuje odberateľov svojich služieb a návštevníkov svojich webových stránok (ďalej len ako „Odberateľ“), že v súvislosti s obchodno-právnym vzťahom môžu byť spracovávané ich osobné údaje, ak sú v rámci objednávky služieb poskytované Prevádzkovateľovi namiesto obchodných údajov alebo ak je odberateľom fyzická osoba v postavení spotrebiteľa.

Poskytnutie osobných údajov zo strany Odberateľa je potrebné pre uzatvorenie zmluvy a dodanie služieb.

 1. Odberateľ sa v právnom postavení dotknutej osoby môže obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami, týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na Prevádzkovateľa písomne elektronicky, na elektronickej adrese: csadinvest@csadinvest.sk s označeným predmetom „ochrana osobných údajov“.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pri odoslaní objednávky Odberateľa na služby Poskytovateľa a pri registrácii a prihlasovaní Odberateľa ako zákazníka, ktoré Odberateľ realizuje prostredníctvom návštevy webových stránok Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľa spracováva osobné údaje Dotknutej osoby na tieto účely:
 • uplatňovanie zmluvných nárokov Prevádzkovateľa z obchodno-právnych vzťahov – podľa zmluvy, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje svoje služby, Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa, Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti obchodného práva a poskytovania služieb na vnútornom trhu,
 • plnenia zmluvných povinností Prevádzkovateľa – podľa zmluvy, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje svoje služby, Všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa, Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti obchodného práva a poskytovania služieb na vnútornom trhu,
 • plnenia daňových povinností Prevádzkovateľa ako dodávateľa – na základe všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti daní a odvodov z podnikateľskej činnosti,
 1. Rozsah spracúvania osobných údajov pre jednotlivé účely podľa tretieho (3.) odseku tohto článku, je meno, priezvisko, adresa na poštové a elektronické doručovanie a telefónne číslo.
 2. Ak nie je v tejto informácii uvedené inak, je všeobecná doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely podľa tretieho (3.) odseku určená nad dobu desiatich (10.) rokov.
 3. Právnym základom spracovania osobných údajov podľa tretieho (3.) odseku sú, podľa ustanovenia
  Čl. 6 ods. 1 písm. b.), písm. c) a písm. f) Nariadenia a podľa ustanovenia §13 ods. 1 písm. b.), písm. c) a písm. f) Zákona zmluva, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje svoje služby Odberateľovi, Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa a plnenie zmluvných povinností podľa uvedených zmlúv a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonník a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti poskytovania služieb v oblasti nákladnej dopravy, skladovania a logistiky.

Z dôvodov podľa tohto odseku sa na spracovanie osobných údajov nevyžaduje osobitný súhlas Odberateľa.

 1. Osobné údaje môžu byť poskytované dodávateľom Prevádzkovateľa, účtovníkom a daňovým poradcom, orgánom verejnej moci, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, advokátom, exekútorom a poskytovateľom internetových a webových riešení.

Prenos osobných údajov do tretích krajín Prevádzkovateľ nepredpokladá, rovnako tak ani automatizované rozhodovanie a profilovanie.

 1. Odberateľ má právo na prístup k svojim údajom.

Na základe písomnej žiadosti Odberateľa vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či spracúva jeho osobné údaje, a ak áno v akom rozsahu. Pokiaľ Prevádzkovateľ takéto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti Odberateľa kópiu týchto osobných údajov.

 1. Odberateľ má právo na opravu osobných údajov pokiaľ o ňom Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má odberateľ právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 2. Odberateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov za predpokladu, že:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • Odberateľ odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • Odberateľ namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 1. Odberateľ nemá právo na výmaz svojich osobných údajov ak je ich spracúvanie potrebné:
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie;
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov Odberateľa na základe jeho žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom čo vyhodnotí, že žiadosť je dôvodná.
 2. Odberateľ má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
 • Odberateľ napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Odberateľ žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale ich potrebuje Odberateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • Odberateľ namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Prevádzkovateľa a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými záujmami Odberateľa.
 1. Odberateľ má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodov na svojej strane. Odberateľ môže namietať spracúvanie svojich osobných údajov aj na základe:
 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 1. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie spracúvať osobné údaje pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Odberateľa.
 2. Odberateľ má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 3. Odberateľ má právo na prenosnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi.
 4. Pokiaľ Odberateľ osobné údaje poskytuje Prevádzkovateľovi, je povinný poskytovať presné, úplné a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny je Odberateľ povinný túto bez zbytočného odkladu oznámiť Prevádzkovateľovi.

Máte otázky?
Napíšte nám a my sa Vám čoskoro ozveme.